Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับน้ำ โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
2
18-22
..
59
โจทย์ :
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน หน่วย “น้ำ 
Key  Question
นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง “หยดน้ำผจญภัย “ปลาสายรุ้ง”
- เพลง “ฝนตก”
- เพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “  หนอนน้อยเยือนหนองน้ำ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนวาดภาพตัวละครเกี่ยวกับนิทาน

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “พายุทอร์นาโด”โดยครูจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ำ น้ำ  ท่อ PVC สีผสมอาหารสีฟ้า
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทดลองทำพายุทอร์นาโดในขวด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรและเรียนรู้อะไรจากการทดลองพายุทอร์นาโดในขวด?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทดลอง
ใช้ : นักเรียนทำใบงานสรุปหลังการทดลองพายุทอร์นาโดในขวดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาสายรุ้ง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฝนตก”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับน้ำ?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำ?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใน หน่วย “  น้ำ”
- ครูเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นบนกระดานโดยใช้  
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 2
วันศุกร์ 1 ( ชั่วโมง )
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 2 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
- นำเสนอชิ้นงาน
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
-วาดภาพตัวละครเกี่ยวกับนิทาน
- ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ
-ใบงานสรุปหลังการทดลองพายุทอร์นาโดในขวดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง


 ความรู้
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับน้ำ โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันบันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 2 

วันจันทร์ คุณครูชงด้วยการเล่านิทาน เรื่อง แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดว่าให้พี่นิทานเกิดอะไรขึ้นบ้าง  มีตัวละครอะไรบ้าง ตัวละครทั้งหมดมีกี่ตัว  จากนั้นคุณครูก็ได้เชิญคนที่น่ารักมารับกระดาษทำใบงาน วาดภาพตัวละคร นักเรียนตั้งใจมากค่ะ
วันอังคารวันนี้คุณครูเชื่อมด้วยเรื่อง ปลาสร้อยชอบพิสูจน์  แล้วคุณครูก็เชื่อมเข้าสู่การพิสูจน์การทำการทดลอง พายุทอร์นาโด ว่าเป็นอย่างไรบ้างให้นักเรียนทดลองไปพร้อมๆกับคุณครู นักเรียนตื่นเต้นมากค่ะ คุณครูใช้คำถามว้านักเรียนเห็นอะไรบ้าง นักเรียนก็ได้ตอบว่าเห็นน้ำหมุนๆ  เป็นเกรียวๆ
วันพุธคุณครูทบทวนเรื่องที่ผ่านมา แล้วเล่านิทานเรื่อง บอลลูน เพื่อเชื่อโยงกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำว่ามีอะไรบ้าง ให้นักเรียนปั้นดินน้ำสิ่งที่มีชีวิตในน้ำ
วันพฤหัสบดีคุณครูถามสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิดที่แตกต่างจากเพื่อน
วันศุกร์คุณครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน นักเรียนตั้งใจมากค่ะ

ภาพประกอบกิจกรรม PBL

ภาพใบงาน PBL
1 ความคิดเห็น:

 1. วันจันทร์ คุณครูชงด้วยการเล่านิทาน เรื่อง แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดว่าให้พี่นิทานเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีตัวละครอะไรบ้าง ตัวละครทั้งหมดมีกี่ตัว จากนั้นคุณครูก็ได้เชิญคนที่น่ารักมารับกระดาษทำใบงาน วาดภาพตัวละคร นักเรียนตั้งใจมากค่ะ
  วันอังคารวันนี้คุณครูเชื่อมด้วยเรื่อง ปลาสร้อยชอบพิสูจน์ แล้วคุณครูก็เชื่อมเข้าสู่การพิสูจน์การทำการทดลอง พายุทอร์นาโด ว่าเป็นอย่างไรบ้างให้นักเรียนทดลองไปพร้อมๆกับคุณครู นักเรียนตื่นเต้นมากค่ะ คุณครูใช้คำถามว้านักเรียนเห็นอะไรบ้าง นักเรียนก็ได้ตอบว่าเห็นน้ำหมุนๆ เป็นเกรียวๆ
  วันพุธคุณครูทบทวนเรื่องที่ผ่านมา แล้วเล่านิทานเรื่อง บอลลูน เพื่อเชื่อโยงกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำว่ามีอะไรบ้าง ให้นักเรียนปั้นดินน้ำสิ่งที่มีชีวิตในน้ำ
  วันพฤหัสบดีคุณครูถามสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิดที่แตกต่างจากเพื่อน
  วันศุกร์คุณครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน นักเรียนตั้งใจมากค่ะ

  ตอบลบ