Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

Week
lnput
Process
Output
Outcome
9
7-11
มี..
59
โจทย์ :
การอนุรักษ์น้ำ
Key  Questions
- ทำไมน้ำจึงเน่าเสีย?
- เราจะดูแลรักษาน้ำให้สะอาดได้อย่างไร?
-ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Think Pair Share: การทำเครื่องกรองน้ำ
Wall  Thinking :นิทานเล่มเล็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”
- คลิปวีดีโอ “ น้ำหยดสุดท้าย”
- ภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำเน่าเสียกับแหล่งน้ำที่สะอาด

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ การอนุรักษ์น้ำ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?” “ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
ใช้ : นักเรียนแตก Wed เกี่ยวกับการอนุรักษ์
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “กรองน้ำใส่”  (ถ่าน หิน ทราย กรวด สำลี ขวดน้ำ น้ำขุ่น แก้ว ถังน้ำ สารส้มก้อน ) มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกอุปกรณ์การทดลอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเราจะดูแลรักษาน้ำให้สะอาดได้อย่างไร?”
เชื่อม :
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำการทดลอง“กรองน้ำใส่” จากอุปกรณ์ที่กลุ่มตนเองได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามที่กลุ่มตนเองได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง “กรองน้ำใส่”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง
ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำใส่อย่างง่าย
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำเน่าเสียกับแหล่งน้ำที่สะอาด มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดการคิด “ทำไมน้ำจึงเน่าเสีย?” “เราจะมีวิธีการดูแลได้อย่างไร”?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์
ใช้:
-ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-ครูพานักเรียนไปเก็บขยะรอบบริเวณแหล่งน้ำภายในโรงเรียน
- ครุกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึก
อย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
พร้อมวาดภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ การอนุรักษ์น้ำ?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
-นำเสนอชิ้นงาน
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำการทดลองและดูคลิปวีดีโอ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่าย
- แตก Wed เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
-ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
 ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น