Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์  : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
3
25-29
..
59
โจทย์ :
แหล่งน้ำ
- ตามธรรมชาติ
- มนุษย์สร้างขึ้น
Key  Questions
- ทำไมร่างกายของคน พืช สัตว์ ถึงมีน้ำ?
- แหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่รู้จัก เช่น แหล่งน้ำจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
Think Pair Share : ความเหมือน / ความต่างของแหล่งน้ำ
Wall  Thinking : ใบงาน web แหล่งน้ำต่างๆ
Show and Share : นำเสนอ
ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- ภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ
- นิทาน เรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล
-อุปกรณ์ในการทดลองการเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ
กาละมัง)
3- ลูกโลก
- ผัก ผลไม้ ดอกไม้  เช่น แตงโม มะนาว ส้ม แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด แหล่งน้ำที่พบในบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ได้พบเห็นภายในบริเวณโรงเรียนจากการเดินสำรวจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนใช้น้ำจากที่ใดบ้าง?
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-  ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “การเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ กาละมัง ) มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง“การเดินทางของน้ำ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึก : นักเรียนปั้นดินน้ำมันแหล่งน้ำที่รู้จัก
อย่างไรจากการทดลอง?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล”เพื่อให้นักเรียนเข้าเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเล
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ เช่น ทะเล
น้ำตก แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน บ่อ
น้ำ ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “แหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์
ใช้ : นักเรียนทำใบงานเขียน web แหล่งน้ำ
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์
ใช้ : นักเรียนทำใบงานเขียน web แหล่งน้ำ
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 3 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นำเสนอชิ้นงาน

ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองการเดินทางของน้ำ
ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน Web แหล่งน้ำต่างๆ
- ปั้นดินน้ำมันแหล่งน้ำที่รู้จัก
- พิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือ
 ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันบันทึกหลังการสอน

สัปดาห์ที่ 3  วันจันทร์ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น คุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆ โรงเรียน
วันอังคารคุณครูก็พานักเรียนเดินสำรวจโรงเรียนอีกรอบเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าแหล่งน้ำที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนแตกต่างและมีลักษณะอย่างไรบ้าง
วันพุธ คุณครูได้เล่านิทานให้นักเรียนฟังเรื่อง สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนรู้ว่าน้ำทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร
วันพฤหัสคุณครูนำภาพแหล่งน้ำต่างๆมาให้นักเรียนดูว่ามีแหล่งน้ำอะไรบ้าง  เช่น น้ำตก  หนอง คลอง บึง  เขื่อน บ่อ นักเรียนตื่นเต้นมาที่ได้เห็นภาพแหล่งน้ำที่นักเรียนบางคนไม่เคยพบเห็นมาก่อน และนักเรียนก็ได้ทำใบงานแตก Wed แหล่งน้ำต่างๆ
วันศุกร์ คุณครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานที่นักเรียนชอบ 1 ใบงานแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟังว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์และความประทับใจกับชิ้นงานของตน
            ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนก็ได้เรียนรู้แหล่งน้ำจากที่โรงเรียนและนักเรียนก็บอกได้ว่าแหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียนมีแหล่งน้ำอะไรบ้าง และบอกได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง นักเรียนตั้งใจทำใบงานมากค่ะ นักเรียนฝึกเขียนชื่อจริงเพื่อเตรียมขึ้น อนุบาล 2 ค่ะ


ภาพประกอบกิจกรรม PBL

วันจันทร์

วันอังคาร


วันพุธ

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ชิ้นงานนักเรียน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น คุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆ โรงเรียน
  วันอังคารคุณครูก็พานักเรียนเดินสำรวจโรงเรียนอีกรอบเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าแหล่งน้ำที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนแตกต่างและมีลักษณะอย่างไรบ้าง
  วันพุธ คุณครูได้เล่านิทานให้นักเรียนฟังเรื่อง สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนรู้ว่าน้ำทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร
  วันพฤหัสคุณครูนำภาพแหล่งน้ำต่างๆมาให้นักเรียนดูว่ามีแหล่งน้ำอะไรบ้าง เช่น น้ำตก หนอง คลอง บึง เขื่อน บ่อ นักเรียนตื่นเต้นมาที่ได้เห็นภาพแหล่งน้ำที่นักเรียนบางคนไม่เคยพบเห็นมาก่อน และนักเรียนก็ได้ทำใบงานแตก Wed แหล่งน้ำต่างๆ
  วันศุกร์ คุณครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานที่นักเรียนชอบ 1 ใบงานแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟังว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์และความประทับใจกับชิ้นงานของตน
  ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนก็ได้เรียนรู้แหล่งน้ำจากที่โรงเรียนและนักเรียนก็บอกได้ว่าแหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียนมีแหล่งน้ำอะไรบ้าง และบอกได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง นักเรียนตั้งใจทำใบงานมากค่ะ นักเรียนฝึกเขียนชื่อจริงเพื่อเตรียมขึ้น อนุบาล 2 ค่ะ

  ตอบลบ