Week6


เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์ของน้ำ ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันของตนเองได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
6
15-19
 ..
59
โจทย์ :
ประโยชน์ของน้ำ
 Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของน้ำ
Blackboard  Share : การประกอบอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องใช้น้ำ?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนทำใบงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ บัวในหนองน้ำ ”
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “”  ( ใบบัว น้ำ  ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวได้อย่างไร แล้วน้ำทำไหมถึงไม่ร่วมตัวกันกับใบบัว?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลอง “น้ำกลิ้งบนใบบัว”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ : นักเรียนร่วมกันทดลองน้ำกลิ้งบนใบบัว

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง“น้ำคือชีวิต”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำมีสำคัญอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำน้ำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้าง?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “น้ำและไฟ”
- ครูให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำเมนูอาหาร “เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด”
- นักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทำอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์และพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบเมนูอาหาร“เต้าฮวยนมสด”
ใช้ : นักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู “เต้าฮวยนมสด”
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
พร้อมวาดภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ประโยชน์ของน้ำเป็นอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
-นำเสนอชิ้นงาน
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำรวมทั้งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำ
ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ
- ทดลองการประกอบอาหาร ความรู้
: นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์ของน้ำ ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
บันทึกหลังการสอน

สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ วันแรกของสัปดาห์ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องใช้น้ำ?
น้องน็อต : ถ้าเราขาดน้ำอาจจะตายได้
น้องหนูดี : ร่างกายของเราต้องการน้ำค่ะ
น้องสาว : ถ้าเราไม่รดน้ำพี่ต้นไม้ก็จะตาย
น้องกาย : เพราะว่าน้ำให้เราดื่มกินได้
วันต่อมานักเรียนประกอบอาหาร โดยมีส่วนประกอบคือ น้ำ  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำน้ำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้าง?
น้องไดมอนด์: น้ำผลไม้ปั่นครับ
น้องพลอยใส : แกงจืดค่ะ
น้องอ๋อม : เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
น้องกาแฟ : ต้มยำครับ
น้องหนูดี : น้ำเต้าหู้ค่ะ
น้องโช๊ค : ขนมวุ้นคับ
     จากนั้นครูพานักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารเมนูที่เลือกทำคือ เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ,เด็กๆ ให้ความสนใจในการทำอาหารและรู้สึกตื่นเต้นใจดีที่ได้ทำ อีกทั้งได้ทำชิ้นงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ เด็กๆ ให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากๆ ค่ะ เวลาทำงานก็ทำได้ทันเวลาทุกคนค่ะเยี่ยมมากๆ ค่ะ


ภาพประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการณ์  PBL


ชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ วันแรกของสัปดาห์ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องใช้น้ำ?”
  น้องน็อต : ถ้าเราขาดน้ำอาจจะตายได้
  น้องหนูดี : ร่างกายของเราต้องการน้ำค่ะ
  น้องสาว : ถ้าเราไม่รดน้ำพี่ต้นไม้ก็จะตาย
  น้องกาย : เพราะว่าน้ำให้เราดื่มกินได้
  วันต่อมานักเรียนประกอบอาหาร โดยมีส่วนประกอบคือ น้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำน้ำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้าง?”
  น้องไดมอนด์: น้ำผลไม้ปั่นครับ
  น้องพลอยใส : แกงจืดค่ะ
  น้องอ๋อม : เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
  น้องกาแฟ : ต้มยำครับ
  น้องหนูดี : น้ำเต้าหู้ค่ะ
  น้องโช๊ค : ขนมวุ้นคับ
  จากนั้นครูพานักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารเมนูที่เลือกทำคือ เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ,เด็กๆ ให้ความสนใจในการทำอาหารและรู้สึกตื่นเต้นใจดีที่ได้ทำ อีกทั้งได้ทำชิ้นงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ เด็กๆ ให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากๆ ค่ะ เวลาทำงานก็ทำได้ทันเวลาทุกคนค่ะเยี่ยมมากๆ ค่ะ

  ตอบลบ